ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

:: ข้าราชการ ::

 • นายวิชัย ศรีบุญวงษา
  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นางสุกัญญา แสงมาตร
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายไมตรี ศรีเทียมเงิน
  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสุเมธ ดวงเกตุ
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นายเอกพิศิษฐ์ สุระดะนัย
  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายพงษ์พิพัฒน์ พรมเมืองซ้าย
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายวัฒนา จันทมุด
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 • นางสาวกรกชกร ภูมิแก้ว
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายจีระพันธ์ หาญคำหล้า
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นายสมโชค สงครามสงค์
  คนงานทั่วไป

 • นายสุนันท์ คุณประทุม
  คนงานทั่วไป