ฝ่ายเครื่องจักรกล ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

:: ข้าราชการ ::

 • นายศรัญ ผาทอง
  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 • นายศักดิ์สิทธ์  บ้งทัด
  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 • นางสาวอัจฉรา พรมชาติ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายอาทิตย์ เนื่องลี
  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 • นายไชยะ ศรีประเสริฐ
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสุวิทย์ มาลา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายทอนศรี สุวรรณการ
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสุภาพ โง้นทา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายบุญมี สุวรรณการ
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายธีระศักดิ์ เพ็งวัน
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายธงชัย แสนอุบล
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายชาญชัย วงศ์ภูมิเมือง
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายชวลิต หาญเสนา
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นายชัชวาลย์ นันทอง
  คนงานทั่วไป

 • นายชัยวัฒน์ แสนจันทร์
  คนงานทั่วไป

 • นายกฤษณ คนขยัน
  คนงานทั่วไป