ฝ่ายเครื่องจักรกล ::
 • งานจัดทำประวัติ ติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล
 • งานจัดทำทะเบียนประวัติการใช้เครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องจักรกล
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานช่วยเหลือสนับสนุนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • งานจัดทำทะเบียนควบคุมการจัดซื้อ เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ำมันเชื้อเพลิง
 • งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไปของฝ่าย
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ::
 • งานสำรวจ
 • งานออกแบบและเขียนแบบ
 • งานด้านวิศวกรรม
 • งานด้านสถาปัตยกรรม
 • งานประมาณราคา
 • งานจัดทำราคากลาง
 • งานจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
 • งานจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ
 • งานติดตาม และตรวจสอบการก่อสร้าง
 • งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ
 • งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ
 • งานผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง
 • งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริหารงานทั่วไปของฝ่าย
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย
ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ::
 • งานควบคุมอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
 • งานตรวจสอบการก่อสร้าง
 • งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี
 • งานติดตั้ง ซ่อมบำรุงระบบไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณจราจร
 • งานควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง
 • งานปรับปรุงภูมิทัศน์
 • งานอาคารสถานที่
 • งานเกี่ยวกับงานช่างสุขาภิบาล
 • งานให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น
 • งานธุรการ งานสารบรรณของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานทั่วไปของส่วนราชการ
 • งานการเงินและบัญชี การพัสดุของส่วนราชการ
 • งานแผนพัฒนา แผนดำเนินงาน และงานงบประมาณของส่วนราชการ
 • งานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของส่วนราชการ
 • งานข้อมูลข่าวสารและงานประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการ
 • งานบริหารงานบุคคลและอัตรากำลังของส่วนราชการ
 • งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย