กองช่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: กองช่าง ::

 • นายอัครเดช แสนอามาตย์
  ผู้อำนวยการกองช่าง

ฝ่ายเครื่องจักรกล ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

:: ข้าราชการ ::

 • นายศรัญ ผาทอง
  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 • นายศักดิ์สิทธ์  บ้งทัด
  นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน

 • นางสาวอัจฉรา พรมชาติ
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายอาทิตย์ เนื่องลี
  ผู้ช่วยนายช่างเครื่องกล

 • นายไชยะ ศรีประเสริฐ
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสุวิทย์ มาลา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายทอนศรี สุวรรณการ
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายสุภาพ โง้นทา
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายบุญมี สุวรรณการ
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายธีระศักดิ์ เพ็งวัน
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง

 • นายธงชัย แสนอุบล
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก

 • นายชาญชัย วงศ์ภูมิเมือง
  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

 • นายชวลิต หาญเสนา
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นายชัชวาลย์ นันทอง
  คนงานทั่วไป

 • นายชัยวัฒน์ แสนจันทร์
  คนงานทั่วไป

 • นายกฤษณ คนขยัน
  คนงานทั่วไป

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายจักรภพ โพธิชัย
  นายช่างโยธาชำนาญงาน
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

:: ข้าราชการ ::

 • นายนันทวัชร์ คมขำ
  วิศวกรโยธาปฎิบัติการ

 • นายกิติอนุวัฒน์ โคตรแสนลี
  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายดำรงชัย แก้วน้ำ
  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นายอนุชิต ชาลีสิงห์
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นายปิยะชาติ อินทะกนก
  นายช่างโยธาปฎิบัติงาน

 • นายกานต์ อิวสกุล
  นายช่างโยธาชำนาญงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายชิติสรรค์ ภูระบัตร
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายศุภกร บุดดาหลู่
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์
  หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

:: ข้าราชการ ::

 • นายวิชัย ศรีบุญวงษา
  นายช่างโยธาอาวุโส

 • นางสุกัญญา แสงมาตร
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายไมตรี ศรีเทียมเงิน
  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายสุเมธ ดวงเกตุ
  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นายเอกพิศิษฐ์ สุระดะนัย
  นายช่างโยธาชำนาญงาน

 • นายพงษ์พิพัฒน์ พรมเมืองซ้าย
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายวัฒนา จันทมุด
  วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

 • นางสาวกรกชกร ภูมิแก้ว
  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายจีระพันธ์ หาญคำหล้า
  พนักงานขับรถยนต์

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นายสมโชค สงครามสงค์
  คนงานทั่วไป

 • นายสุนันท์ คุณประทุม
  คนงานทั่วไป