จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 ราย เขตอำเภอเซกา

อ่านเพิ่มเติม

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 ราย เขตอำเภอบึงโขงหลง

อ่านเพิ่มเติม

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บค 7153 บก

อ่านเพิ่มเติม

จ้างเหมาบริการซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน นก 925 บึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหอคำ หมู่ที่ 1 ตำบลหอคำ - บ้านชัยบาดาล หมู่ที่ 2 ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนจำปาทอง หมู่ที่ 10 ตำบลโพธิ์หมากแข้ง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ - บ้านนาโด ตำบลนาทม จังหวัดนครพนม

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล - บ้านกำแพงเพชร หมู่ที่ 5 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาสะแบง หมู่ที่ 1 ตำบลนาสะแบง อำเภอศรีวิไล - บ้านคำแคนพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม