จัดซื้อจัดจ้าง

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 27 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ ( ๑ งาน )

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์(จอ LED) พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่มเติม

ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑ โครงการ

อ่านเพิ่มเติม

แบบ บก.06 (โครงการจัดซื้อจอประชาสัมพันธ์อิเล็กทรอนิกส์ (จอ LED) พร้อมติดตั้ง

อ่านเพิ่มเติม