ข่าวประชาสัมพันธ์

การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 (เพศชาย)

อ่านเพิ่มเติม

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่างในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม


โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีะจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

อ่านเพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ตามโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับ การส่งเสริม การอนุรักษ์ และการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

อ่านเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประเพณี ศิลปวัฒนธรรม “11 ปี เปิดประตูสู่นครนาคา ออกพรรษาบึงกาฬ”

อ่านเพิ่มเติม