ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดสมัยประชุมสภาฯและเรียกประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม

ปิดสมัยประชุมสภาฯอบจ.บึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566

อ่านเพิ่มเติม

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติประจำเดือน องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ภาพการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่สอง

อ่านเพิ่มเติม

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่สอง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.

อ่านเพิ่มเติม