: การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด
 1. รายงานผลการดำเนินงานการกำกับติดตาม การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบจ.บึงกาฬ
 2. การปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2564
 3. คำสั่ง อบจ. เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564
 4. คำสั่ง อบจ. เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบ ITAS
 5. รายงานการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1
 6. ประกาศ มาตราการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 7. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2563 - 2564)
 8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของงอค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (พ.ศ. 2561 - 2564)
 9. แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2560 - 2564 )
 10. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของ อบจ.บึงกาฬ
 11. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566