ฝ่ายงบประมาณ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาววรินทร โคตรพัฒน์
  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาววิรวรรณ ได้พึ่ง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายบัญญัติ โภคาเพ็ชร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางอาทิตยา เนินธิโก
  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายบรรพต เพ็งทอง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุณีรัตน์ เชื่อคำจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

:: พนักงานจ้าง ::