ประกาศ อบจ.

รายละเอียดการผู้มีสิทธิรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ อำเภอโซ่พิสัย 3

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้แผนการจัดเก็บรายได้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม

ข้อมูลงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศรับสมัคร การประกวดขับร้องสรภัญญะพื้นบ้าน

อ่านเพิ่มเติม