: มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารดาวน์โหลด
  1. รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
  2. รายงานการประชุมคณะทำงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  3. รายละเอียดประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564
  4. รายละเอียดประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2/2564
  5. รายละเอียดประกอบการประชุมคณะทำงานดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564
  6. รายงานการวิเคราห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ