: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ (ที่อยู่ในความดูแลของ อบจ. บึงกาฬ)
 1. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
 2. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
 3. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
 4. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
 5. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มกราคม 2564
 6. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
 7. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มีนาคม 2564
 8. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2564
 9. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564
 10. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ธันวาคม 2564
 11. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มกราคม 2565
 12. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565
 13. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มีนาคม 2565
 14. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566