: ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

สถิติการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ (ที่อยู่ในความดูแลของ อบจ. บึงกาฬ)
  1. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
  2. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ตุลาคม 2563
  3. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563
  4. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน ธันวาคม 2563
  5. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มกราคม 2564
  6. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564
  7. รายงานผลการใช้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ ประจำเดือน มีนาคม 2564