: หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1
 2. การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2
 3. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพนักงานจ้าง
 4. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558
 5. ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง
 6. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2561
 7. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2562
 8. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ (ฉบับที่ 25) พ.ศ.2563
 9. หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
 1. ประกาศ เรื่อง การกำหนดจำนวนครั้งการลา การมาทำงานสาย และการปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ
 2. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2558
 3. ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2558
 4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2564
 5. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6,7,8,9)