หน่วยตรวจสอบภายใน ::

:: หน่วยตรวจสอบภายใน ::

 • นายสายันต์ สุขโสม
  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
  รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวจันทร์สุดา วรกา
  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • นางสาวรัศมี พลโรม
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างทั่วไป ::

 • นางสาวธนาภรณ์ พหลทัพ
  คนงานทั่วไป