: ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๕ สมัยแรก