: ข่าวประชาสัมพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษา วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 64