: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านอิสานพัฒนา หมู่ที่ ๑๖ ตำ บลโซ่ อำ เภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ - บ้านคำ แวง หมู่ที่ ๘ ตำ บลคำ แก้ว อำ เภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โดยวิธีคัดเลือก