: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เพื่อเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)