: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. (2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ