: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬมอบวัสดุอุปกรณ์สำหรับการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ในสถานศึกษาจังหวัดบึงกาฬ