: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ. บึงกาฬออกตรวจติดตามและตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในเขตอำเภอปากคาด และ อำเภอโซ่พิสัย
       เมื่อวันพฤหัสบดีที่  14 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. นายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ  พร้อมทีมวิศวกรและนายช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ได้ออกตรวจติดตาม และตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ในเขตอำเภอปากคาด และ อำเภอโซ่พิสัย เพื่อให้ถนนที่ได้ดำเนินการก่อสร้างมีความถูกต้อง ได้มาตรฐานตามแบบรูปรายการที่กำหนด เพื่อให้พี่น้องชาวเกษตรกรได้ใช้ในการเดินทางและใช้ขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้สะดวกมากขึ้น และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในการเดินทางสัญจรไปมาด้วย