: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564           เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวนาชาติ วงศ์พุทธา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้วยแฮตตอนบน บ้านท่าสะอาด ต. ท่าสะอาด อ. เซกา จ. บึงกาฬ

นายประเสริฐ พงษ์ปิยะทัศน์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการว่า เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำลำคลอง ในเขตพื้นที่ของตนเองให้สะอาด เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง ส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะและของเสียต่าง ๆ ลงในแม่น้ำลำคลอง ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟู และร่วมดูแลรักษาทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสมดุลทางธรรมชาติ อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และเพื่อการอนุรักษ์แหล่งน้ำและบำรุงรักษาสภาพแวดล้อมให้เกิดความสมดุลในแหล่งน้ำสาธารณะในเขตพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ


หลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดโครงการฯ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันลงมือกำจัดผับตบชวาและวัชพืช โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบ้านท่าสะอาด ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง ข้าราชการ และพนักงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมโครงการกว่า 200 คน  เนื่องจากห้วยแฮตมีพื้นที่โดยรอบถูกปกคลุมไปด้วยผักตบชวาและวัชพืชกว่า 50 % ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬจะนำรถแบคโฮและเครื่องจักรอื่น ๆ เข้าระดมกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำดังกล่าว เพื่อให้กับมาสะอาดและเป็นแหล่งน้ำที่ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง