: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการฝายต้นน้ำแกนซอยซีเมนต์          เมื่อวันอังคารที่ 1 กันยายน  2563 นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กองช่าง นำโดยนายประเสริฐ พงษ์ปิยทัศน์ หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุุง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง เข้าศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ำแกนซอยซีมนต์ บริเวณบ้านท่าม่วง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น และบริเวณบ้านกุดหล่ม ตำบลศรีสงคราม อำเภอชนท จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำความมรู้และวิธีการดำเนินการของโครรงการมาปรับใช้จัดทำโครงการฝายต้นน้ำกักเก็บน้ำในแม่น้ำสงคราม เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนในเขตพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬต่อไป