: ข่าวประชาสัมพันธ์
อบจ. บึงกาฬ จัดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563        เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น. นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสุระพงษ์ ศรีปิยะพันธุ์  ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ หนองฝาย บ้านปรารถนาดี ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ดูแลรักษาแหล่งน้ำ ลำคลอง ในพื้นที่ของตนเองให้สะอาดฟื้นฟูปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลอง ส่งเสริมพฤติกรรมลดการทิ้งขยะ และของเสียต่างๆลงในแม่น้ำ ลำคลอง ปลูกจิตสำนึกให้กับประชาชน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมในการแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูและร่วมดูแลรักษาทรัพยากรน้ำอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับประชาชนชาวบ้านปรารถนาดี เข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน