: ข่าวประชาสัมพันธ์
งานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม ภายใต้ชื่องาน “12 ปี เปิดประตูสู่นครนาคา ออกพรรษาบึงกาฬ”