: ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่สอง