: ข่าวประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 ครั้งที่สอง วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 10.30 น.