: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาแต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567