: ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566