: ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566 และเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2566