: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี ๒๕๖๖ และสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๗