: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเชิญชวน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านดงสว่าง หมู่ที่ 6 ตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา - บ้านโนนสวนปอ หมู่ที่ 14 ตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศเชิญชวน

เอกสารประกวดราคา