: ข่าวประชาสัมพันธ์
ยกเลิกประกาศเชิญชวนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก 2147 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสว่าง - บ้านไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)