: ข่าวประชาสัมพันธ์
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลตามโครงการส่งเสริมความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : COST)เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 นายนิพนธ์ คนขยัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้ นายสมภพ สุนันทนาม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วย 
ปลัดฯ รองปลัด ฯ ที่ปรึกษาฯ เลขานุการฯ และนายช่างผู้ควบคุมงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการส่งเสริมความโปร่งใส ในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Infrastructure Transparency Initiative : COST) โดยมีผู้นำชุมชนและประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายบ้านท่าแคนงาน หมู่ที่ 9 ตำบลหนองทุ่ม – บ้านท่าสวรรค์ หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ