: ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สาย บก 2147 บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสว่าง - บ้านไคสี อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม