: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภา อบจ.บก กำหนดสมัยและเรียกประชุมสภาฯ วิสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี 2565