: ข่าวประชาสัมพันธ์
งานสมโภชวัดเซกาเจติยาราม พระอารามหลวง ครบ 10 ปี