: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2565