: ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 2565 วันศุกร์ที่ 8 กรกฏาคม 2565