: ข่าวประชาสัมพันธ์
ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการเรียนรู้ ของประชาชนตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

สรุปสาระสำคัญในสัญญา