: แผนบริหารจัดการความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)
ปีงบประมาณ 2567
  1. นโยบายการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
  2. มือการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ปรับปรุงครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  3. แบบฟอร์ม บส. 1 กําหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามประเภท
  4. แบบฟอร์ม บส. 2 การระบุการวิเคราะห์ และการตอบสนอ
  5. แบบฟอร์ม บส. 3 การประเมินผลการควบคุมและ แผนบริหาร
  6. แบบฟอร์ม บส. 4 การติดตามผลการบริหารความเสี่ยง
  7. แบบฟอร์ม บส. 5 ผลการดำเนินการและทบทวนการบริหารความเสียง
  8. แผนบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567