: ข่าวประชาสัมพันธ์
รายชื่อผู้ได้รับการช่วยเหลือตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566