: ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านเนินไผ่ หมู่ที่ 13 ตำบลท่ากกแดง - บ้านซ่อมกอก หมู่ที่ 3 ตำบลซาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)