:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านชัยพร หมู่ที่ ๑๒ ตําบลโนน ศิลา อําเภอปากคาด - บ้านนาเจริญกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๓ ตําบล พรเจริญ-บ้านนาสาร หมู่ที่ ๖ ตําบลศรีชมภู อําเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม


ราคากลางประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จํานวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก .๓๐๑๑ บ้าน เหล่าคาม หมู่ที่ ๔ ตําบลนํ้าจั้น - บ้านกุดสิม หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก ๖ ล้อ พร้อมติดตั้งกระบะไม่หุ้มเหล็กและ หลังคาโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย บก .๓๐๑๑ บ้าน เหล่าคาม หมู่ที่ ๔ ตําบลนํ้าจั้น - บ้านกุดสิม หมู่ที่ ๗ ตําบลหนองทุ่ม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านต้อง - บ้านโนนเหมือดแอ่ หมู่ที่ ๖ ตําบลเซกา อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม