:: ข่าวประชาสัมพันธ์ ::

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านอู่คํา หมู่ที่ ๗ ตําบลศรีวิไล - บ้านหนองบัวงาม หมู่ที่ ๕ ตําบลนาสะแบง อําเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านโนนเสถียร หมู่ที่ ๗ ตําบล โนนศิลา อําเภอปากคาด - บ้านสรรเสริญ หมู่ที่ ๙ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น บก.ถ. ๑-๐๐๐๙ บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ ๕ ตําบลบ้านต้อง - บ้านคําบอนหมู่ที่ ๒ ตําบลนํ้าจั้น อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านชัยพร หมู่ที่ ๑๒ ตําบลโนน ศิลา อําเภอปากคาด - บ้านนาเจริญกลาง หมู่ที่ ๑๓ ตําบลหนองเลิง อําเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีอุดม หมู่ที่ ๓ ตําบล พรเจริญ-บ้านนาสาร หมู่ที่ ๖ ตําบลศรีชมภู อําเภอพรเจริญ จังหวัด บึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านท่าสะอาด หมู่ที่ ๑ ตําบลท่า สะอาด - บ้านโคกโขง หมู่ที่ ๔ ตําบลป่งไฮ อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านทองหลาง หมู่ที่ ๗ ตําบลเหล่าทอง อําเภอโซ่พิสัย - บ้านหนองแวงใน หมู่ที่ ๗ ตําบลสมสนุก อําเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม

ราคากลางโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านหนองโด หมู่ที่ ๖ ตําบลคํา แก้ว อําเภอโซ่พิสัย-บ้านท่าศรีชมชื่น หมู่ที่ ๒ ตําบลหนองหัวช้าง อําเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านเพิ่มเติม