ผังวิทยุรายการ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือนตุลาคม 2564 | วันที่ 25 ต.ค. 2564
ประกาศจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง หลักเกณฑ์การขออนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า "บักมี่ หรือ BUKMEE" | วันที่ 18 ต.ค. 2564
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนสาย บก.4011 แยก ทล.2026-บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง, เซกา จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 18 ต.ค. 2564
ประกาศแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เรื่อง สรุปผลการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โครงการสำรวจออกแบบและปรับปรุงภูมิทัศน์ พร้อมจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ถนนสาย บก.4011 แยก ทล.2026-บ้านต้อง อำเภอบึงโขงหลง, เซกา จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 18 ต.ค. 2564
อ่านทั้งหมด
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. (2566 - 2570) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 15 ต.ค. 2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 4 โครงการ | วันที่ 22 ก.ย. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.2555 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) | วันที่ 14 ก.ค. 2564
ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากผู้พักในโรงแรม พ.ศ.2555 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) | วันที่ 8 ก.ค. 2564
อ่านทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีคัดเลือก | วันที่ 11 ต.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา | วันที่ 22 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนาเจริญกลาง หมู่ 13 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมือง - บ้านชัยพร หมู่ 12 ตำบลโนนศิลา อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 21 ก.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านสมประสงค์ หมู่ 12 ตำบลหอคำ – บ้านหนองหมู หมู่ 5 ตำบลหนองเลิง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 21 ก.ย. 2564
อ่านทั้งหมด
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขต ตำบลโคกก่อง ตำบลชัยพร อำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬ | วันที่ 23 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมัน/ก๊าซปิโตรเลียมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครั้งแรกหลังช่วงชะลอกการออกสำรวจสถานการณ์โควิด | วันที่ 10 ก.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 12 | วันที่ 3 มี.ค. 2563
อบจ.บึงกาฬ ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ประกอบการค้าน้ำมันและก๊าซปิโตรเลียมในเขตจังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 11 | วันที่ 27 ก.พ. 2563
อ่านทั้งหมด