: ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บก 2005 บ้านศรีวิไล หมู่ 1 ตำบลศรีวิไล - บ้านนาแสง หมุ่ 1 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ