: ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการตรวจสอบการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน2563 ของ อบจ.บึงกาฬ