: ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ครั้งที่ 3