กองแผนและงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ ::

:: กองแผนและงบประมาณ ::

 • นางจิรารัตน์ จิตจักร
  ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ

ฝ่ายนโยบายและแผน ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายสิทธิมา ดวงสุภา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวภัทรา เหมะธุลิน
  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นางสาวขวัญใจ บุญคำภา
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวกัลยา ชุมแสง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายรรรณพัฒน์ นิกูลกาญจน์
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสรรเสริญ ทิมแดง
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นายพงศ์ธร ตั้งตระกูล
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

:: พนักงานจ้าง ::

ฝ่ายงบประมาณ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นางสาววรินทร โคตรพัฒน์
  หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาววิรวรรณ ได้พึ่ง
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • นายบัญญัติ โภคาเพ็ชร
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 • นางอาทิตยา เนินธิโก
  เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายบรรพต เพ็งทอง
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวสุณีรัตน์ เชื่อคำจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

:: พนักงานจ้าง ::

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายทศพร รายา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวละอองดาว แซ่คู
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายบุญเหลือ นาราษฎร์
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายนายอภิวัฒน์ คนขยัน
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางภัทรานิษฐ์ ใจศิริ
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวจุลัยวรรณ์ เชื่อคำจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

:: พนักงานจ้าง ::