ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ::

:: หัวหน้าฝ่าย ::

 • นายทศพร รายา
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
  รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ

:: ข้าราชการ ::

 • นางสาวละอองดาว แซ่คู
  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

:: พนักงานจ้าง ::

:: พนักงานจ้างตามภารกิจ ::

 • นายบุญเหลือ นาราษฎร์
  พนักงานขับรถยนต์

 • นายนายอภิวัฒน์ คนขยัน
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางภัทรานิษฐ์ ใจศิริ
  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวจุลัยวรรณ์ เชื่อคำจันทร์
  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ